شاخصه های الگوی علوی در حکومت

  •  الگوى علوى در حکومت چیست؟
  • پایبندىِ کامل به دین خدا و اصرار بر اقامه‏ى دین الهى
  • حکومت امیر المؤمنین عدالت است؛ عدالتِ مطلق
  • خصوصیّات و شاخصه ‏هاى حکومت امیر المؤمنین تقواست

یک نظر ارسال کنید.

*